REGULAMIN SKLEPU

SPIS TREŚCI:

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.      USŁUGI ELEKTRONICZNE 

III.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV.      PŁATNOŚĆ         

V.       DOSTAWA

VI.      REKLAMACJA 

VII.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  (ZWROTY)

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu internetowego działający pod adresem www.pulmedic.pl (dalej: Sklep) jest: Pulmedic Sp. z o.o. (dalej: Sprzedawca), adres: ul. Stanisława Kunickiego 37a, 52-331 Wrocław, tel. 664201414, NIP: 8943237530, REGON: 528870130.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień i prowadzeniem konta na stronie Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wykonania zamówienia. 

4. Definicje:

a. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

c. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

          - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

d. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

e. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

f. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

g. WYRÓB MEDYCZNY- definicja zgodna z art. 2 pkt 38 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

i. SKLEP - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pulmedic.pl

j. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Pulmedic Sp. z o.o., adres: ul. Stanisława Kunickiego 37a, 52-331 Wrocław, tel. 664201414, NIP: 8943237530, REGON: 528870130

k. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

l. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

m. UŻYTKOWNIK USŁUG ELEKTRONICZNYCH –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

          - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

o. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: założenie konta oraz wypełnienie formularzu zamówienia:

a. Założenie konta – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz  potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa użytkownika oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa prowadzenia konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pulmedic.pl lub też pisemnie na adres: ul. ul. Stanisława Kunickiego 37a, 52-331 Wrocław.

b.   Wypełnienie formularza zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: o wypełnienie Formularza Zamówienia i zatwierdzeniu  „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

- dostęp do poczty elektronicznej; 

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Użytkownik może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pulmedic.pl

   

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień zgodnie z pkt. II Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Informacja o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient znajduje się w pkt V Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt II Regulaminu  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

IV. PŁATNOŚĆ

1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. Płatność gotówką przy odbiorze - wybierając tą metodę za zamówiony towar Kupujący zapłaci bezpośrednio sprzedawcy.

b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: Santander Bank Polska, numer rachunku: 27 1090 2590 0000 0001 5844 7362 (Dotpay Przelewy24 – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP779-236-98-87, Regon301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości).

2.      Termin płatności:

a. Przy płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b. Przy wyborze  płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze w chwili odbioru przesyłki.

   

V. DOSTAWA

1.      Produkty mogą być dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. Przesyłka kurierska - kurier DHL lub InPost

            b. Paczkomat InPost 

4.      Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy lub wydłużony termin (informacja w zakładce produktu). W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, a w  przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  

VI. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar/ Wyrób medyczny bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Klient ma możliwość zwrotu Wyrobu medycznego wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania Produktu leczniczego.

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Stanisława Kunickiego 37a, 52-331 Wrocław, albo na adres poczty elektronicznej: kontakt@pulmedic.pl, numer telefonu 664201414.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar /Wyrób medyczny, wraz z  dowodem zakupu. Towar/Wyrób medyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Termin, o którym mowa w ust. 6 biegnie od dnia wniesienia uzupełnionego oświadczenia reklamacyjnego.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Sklep Medyczny nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Stanisława Kunickiego 37a, 52-331 Wrocław, albo na adres poczty elektronicznej: kontakt@pulmedic.pl, numer telefonu 664201414.

10. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, a także datę jego stwierdzenia.

11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  (ZWROTY)

1. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku Wyrobów Medycznych , ze względu na ich właściwości, zastosowanie bezpośrednio na obszar chorobowy, (kontakt skórny) i konieczność zachowania względów higieny, wyroby te nie podlegają zwrotom ( art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ).

2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez przenoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca (Sprzedawca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

5. Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności to jest: zmiany przepisów prawa,; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.